Quyết định 9101/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Quyết đinh số 8815/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Quyết đinh số 8954/QĐ-SXD

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hó

Quyết đinh số 8952/QĐ-SXD

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

8994/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

5567/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng Thanh Hóa

6168/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa

5685/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa

5536/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

5685/QĐ-SXD

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa

Các tin khác